Polityka prywatności

PODSTAWOWE INFORMACJE

Polityka prywatności opisuje najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Fundację Dobra Sieć (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą pod adresem ul. Marszałkowska 20/22 lok. 41, 00-590 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000329778, będąca podatnikiem od towarów i usług, posiadająca NIP: 7010182779 oraz REGON: 141865771.

Fundacja Dobra Sieć jest Administratorem danych osobowych. Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy biuro@dobrasiec.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

MIEJSCE I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane przez Fundację dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na lokalnym serwerze Fundacji, na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach służbowych i w formie dokumentacji papierowej.

Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza dane osobowe (m.in. poprzez współpracę z profesjonalną firmą informatyczną, zajmującą się obsługą systemów IT).

KOMU POWIERZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Fundacja, jeśli zajdzie taka konieczność, przekazuje przetwarzane przez siebie dane osobowe pomiotom trzecim, ale tylko tym, które świadczą usługi na rzecz Fundacji lub wykonują czynności na mocy umów grantowych – m.in.:

 • dostawcom systemów informatycznych oraz dostawcom usług IT,
 • dostawcom obsługi księgowej Fundacji,
 • podmiotom wykonującym czynności monitoringu i kontroli nad realizacją projektu.

Dane powierzane są tylko w zakresie świadczonych przez te podmioty usług, zgodnie z podpisanymi umowami. Podmioty te są na równi z Fundacją zobowiązane do ochrony danych osobowych i nie mają prawa korzystać z powierzonych im danych osobowych w swoich własnych celach.

Fundacja nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych, chyba że jest to wyraźnie wskazane.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację, ma prawo do:

 • Dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Fundacji. Fundacja poinformuje wnioskodawcę o przebiegu tego procesu.
 • Wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 • Informacji o prawie do przenoszenia danych.

 Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy biuro@dobrasiec.org lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

 

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Dane użytkowniczek i użytkowników stron w domenach dobrasiec.org, mojestypendium.pl, e-wolontariat.pl,  tudu.org.pl, certyfikatlever.pl, leverbasic.pl.

Cel zbierania danych: Za pośrednictwem stron internetowych Fundacja przetwarza zbiera dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych.

Typ zbieranych danych: Do analizowania i generowania statystyk stron Fundacja używa Google Analytics. Narzędzie to pozwala Fundacji przede wszystkim na analizowanie liczby i jakości odwiedzin stron, a także podstawowych informacji nt. użytkowników (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) i ich zachowania. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji.

Na stronach dobrasiec.org, mojestypendium.pl, e-wolontariat.pl, certyfikatlever.pl  nie jest wymagana rejestracja – użytkownicy mogą korzystać z nich anonimowo. Podanie danych identyfikacyjnych wymagane jest jednak wtedy, kiedy użytkownik chce na stronie np. zostawić komentarz lub przekazać darowiznę.

Okres przechowywania danych: Fundacja przechowuje Informacje opublikowane na stronie oraz dane statystyczne gromadzone w Google Analytics do końca swojej działalności.

Dane uczestniczek i uczestników szkoleń i innych wydarzeń

Cel zbierania danych: Organizacja szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń publicznych.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody uczestników, wyrażanej podczas rejestracji na wydarzenie.

Typ zbieranych danych: Fundacja organizuje szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia publiczne (np. konferencje prasowe). Jeśli w przypadku danego wydarzenia konieczna jest uprzednia rejestracja uczestników, Fundacja gromadzi i przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i do kontaktu z uczestnikami, w tym:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Innych danych niezbędnych ze względu na charakter wydarzenia.

W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zarejestrowania się na wydarzenie. Dane są wykorzystywane tylko w celu organizacji  i ewaluacji danego wydarzenia.

Odbiorcy danych: W niektórych przypadkach Fundacja udostępnia zbierane dane osobom trzecim, np. organizacjom, które są współorganizatorami danego wydarzenia. W takim przypadku informacja o udostępnianiu danych zwarta jest w regulaminie wydarzenia.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Fundację przechowywane są przez okres 6 lat  od dnia rejestracji na wydarzenie. Dane uczestnika wydarzenia mogą zostać usunięte na jego wniosek w dowolnym momencie. W tym celu uczestnik powinien skontaktować się z Fundacją poprzez adres biuro@dobrasiec.org.

Dane organizatorów programów stypendialnych publikowanych na serwisu Moje Stypendium.pl

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane kontaktowe organizatorów programów stypendialnych publikowanych w serwisie Moje Stypendium.pl w celu promowania ich programów stypendialnych oraz wysyłania im informacji nt. oferty serwisu MojeStypendium.pl.

Podstawa prawna: Fundacja przetwarza dane koordynatorów programów stypendialnych pozyskane:

1.       bezpośrednio od nich (poprzez wysłanie maila z informacją o programie stypendialnym),

2.       poprzez przesłanie formularza „Organizatorze dodaj”, dostępnego na stronie www.mojestypendium.pl, z opisem programu stypendialnego i danymi kontaktowymi,

3.       poprzez zgodę udzieloną w ramach przesłania ankiety badawczej podczas badań nt. systemu stypendialnego prowadzonych przez Fundację Dobra Sieć,

4.       z Internetu (dane udostępnione na stronie instytucji). Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację oraz zarządzania relacjami.

Typ zbieranych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (jeśli dotyczy).

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane organizatorów programów stypendialnych przechowywane są do końca realizacji Programu Moje Stypendium.

Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera Moje Stypendium.pl

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera portalu Moje Stypendium w celu wysyłania zamówionych informacji.

Podstawa prawna: Dane osobowe subskrybentek i subskrybentów przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez nich zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi opisanej w Regulaminie znajdującym się na stronie http://mojestypendium.pl.

Typ zbieranych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail.

Odbiorcy danych: Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem usługi GetResponse. Usługa ta powala nam śledzić liczbę kliknięć (informacje, kto otwiera które linki), liczbę otwarć danej wiadomości (czyli kto zapoznał się z jej treścią). Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

Odbiorca newslettera może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania go,  klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce mailingu. Dane osoby, która zrezygnowała z mailingu są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane osób zapisanych na newsletter przechowywane są do końca realizacji Programu Moje Stypendium.

Dane uczestników serwisu Tudu.org.pl

Polityka prywatności znajduje się na stronie: https://tudu.org.pl/page/polityka_prywatnosci

Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera serwisu Tudu.org.pl

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera serwisu TuDu.org.pl w celu wysyłania zamówionych informacji.

Podstawa prawna: Dane osobowe subskrybentek i subskrybentów przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich podczas rejestracji w serwisie TuDu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi opisanej w Regulaminie znajdującym się na stronie https://tudu.org.pl/.

Typ zbieranych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail.

Odbiorcy danych: Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem usługi GetResponse. Usługa ta powala nam śledzić liczbę kliknięć (informacje, kto otwiera które linki), liczbę otwarć danej wiadomości (czyli kto zapoznał się z jej treścią). Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

Odbiorca newslettera może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania go,  klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce mailingu. Dane osoby, która zrezygnowała z mailingu są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane osób zapisanych na newsletter przechowywane są do momentu cofnięcia przez nie zgody lub do momentu zakończenia działalności przez Fundację.

Dane uczestników kursu e-learningowego Poznaj moc TuDu

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail uczestników kursu e-learningowego Poznaj Moc TuDu w celu realizacji usługi.

Podstawa prawna: Dane osobowe uczestników kursu e-learningowego Poznaj moc TuDu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich podczas rejestracji na stronie http://e-wolontariat.pl/poznaj-moc-tudu/. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi opisanej w Regulaminie znajdującym się na stronie http://e-wolontariat.pl.

Typ zbieranych danych: Adres e-mail.

Odbiorcy danych: Komunikacja prowadzona w kursie e-learningowym Poznaj Moc TuDu prowadzona jest za pośrednictwem usługi Freshmail. Usługa ta powala nam śledzić liczbę kliknięć (informacje, kto otwiera które linki), liczbę otwarć danej wiadomości (czyli kto zapoznał się z jej treścią). Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

Uczestnik kursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w nim, klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce widomości systemowych wysyłanych z kursu. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane uczestników kursu przechowywane są do momentu cofnięcia przez nich zgody lub do momentu zakończenia działalności przez Fundację.

Dane uczestników kursu e-learningowego E-wolontariat krok po kroku

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail uczestników kursu e-learningowego E-wolontariat krok po kroku w celu realizacji usługi.

Podstawa prawna: Dane osobowe uczestników kursu e-learningowego E-wolontariat krok po kroku przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich podczas rejestracji na stronie https://minikurs.e-wolontariat.pl/. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi.

Typ zbieranych danych: Adres e-mail, Imię i nazwisko, Nazwa organizacji.

Odbiorcy danych: Komunikacja prowadzona w kursie e-learningowym E-wolontariat krok po kroku prowadzona jest za pośrednictwem usługi GetResponse. Usługa ta powala nam śledzić liczbę kliknięć (informacje, kto otwiera które linki), liczbę otwarć danej wiadomości (czyli kto zapoznał się z jej treścią). Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

Uczestnik kursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w nim, klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce widomości systemowych wysyłanych z kursu. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Na mocy zawartej umowy grantowej odbiorcami danych uczestników kursu może być Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (w imieniu której działa: Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) dla celów monitoringu i kontroli wykonania projektu. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności może przekazywać dane osobowe do swojej siedziby w USA, gdzie zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane uczestników kursu przechowywane są do momentu cofnięcia przez nich zgody lub do momentu zakończenia działalności przez Fundację.

Dane uczestników kursu e-learningowego LEVER BASIC

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail uczestników kursu e-learningowego LEVER BASIC w celu realizacji usługi.

Podstawa prawna: Dane osobowe uczestników kursu e-learningowego LEVER BASIC przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich podczas rejestracji na stronie http://leverbasic.pl/. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi opisanej w Regulaminie znajdującym się na stronie http://leverbasic.pl/.

Typ zbieranych danych: Adres e-mail.

Odbiorcy danych: Komunikacja prowadzona w kursie e-learningowym LEVER BASIC prowadzona jest za pośrednictwem usługi Freshmail. Usługa ta powala nam śledzić liczbę kliknięć (informacje, kto otwiera które linki), liczbę otwarć danej wiadomości (czyli kto zapoznał się z jej treścią). Analizujemy zbiorczą informację, a nie aktywność poszczególnych adresatów.

Uczestnik kursu może w każdej chwili zrezygnować z udziału w nim, klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce widomości systemowych wysyłanych z kursu. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane uczestników kursu przechowywane są do momentu cofnięcia przez nich zgody lub do momentu zakończenia działalności przez Fundację.

Dane uczestników formularza oceny kompetencji LEVER BASIC

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail użytkowników formularza oceny kompetencji LEVER BASIC w celu realizacji usługi.

Podstawa prawna: Dane osobowe użytkowników formularza oceny kompetencji LEVER BASIC przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich podczas rejestracji na stronie http://leverbasic.pl/. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi opisanej w Regulaminie dostępnym na stronie http://leverbasic.pl/.

Typ zbieranych danych: Adres e-mail, płeć, rok urodzenia, województwo.

Odbiorcy danych: Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Użytkownik formularza może w każdej chwili zrezygnować z udziału w nim, wysyłając e-mail na adres kurs@leverbasic.pl. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane użytkowników formularza przechowywane są do momentu cofnięcia przez nich zgody lub do momentu zakończenia działalności przez Fundację.

Dane organizacji, które wyraziły chęć udziału w kampanii Lever Basic

Cel zbierania danych: Kontakt z organizacjami, które wyraziły chęć udziału w kampanii edukacyjnej Lever Basic oraz dostarczanie im materiałów edukacyjnych.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez przedstawiciela organizacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://certyfikatlever.pl/. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi opisanej w Regulaminie kampanii Lever Basic.

Typ zbieranych danych: Dane organizacji pozarządowych, które wyraziły chęć udziału w kampanii edukacyjnej Lever Basic:

 • Nazwa
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • E-mail
 • Numer telefonu

Okres przechowywania danych: 6 lat od momentu wyrażenia przez organizację chęci udziału w kampanii.

Dane osób będących stypendystami Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj i wnioskujących o stypendium Funduszu

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, osiągnięcia w celu promowania sylwetek stypendystów. Dane osób wnioskujących o stypendia Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, takie jak miejsce zamieszkania, zameldowania, dochody, osiągniecia, data urodzenia są przetwarzane w celu realizacji kwalifikacji stypendialnej. Dane stypendystów takie jak adres zamieszkania są przetwarzane w celu wypłaty i rozliczenia stypendiów. Adres e-mail i adres pocztowy stypendystów i osób wnioskujących o stypendium są wykorzystywane w celu przekazania informacji o wynikach kwalifikacji stypendialnej, a stypendystów także w celu zawarcia umowy stypendialnej  oraz w celach kontaktowych związanych z realizacją działań Funduszu skierowanych do stypendystów.

Podstawa prawna: Dane osobowe osób wnioskujących o stypendium i stypendystów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). Osoby wnioskujące o stypendium i stypendyści Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych za pośrednictwem formularza wniosku stypendialnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji działań Funduszu. Udostępnianie części danych osobowych stypendystów (imię i nazwisko, kierunek studiów) na stronie Funduszu odbywa się za ich wiedzą i zgodą.

Typ zbieranych danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, zameldowania, data urodzenia, dochody, osiągnięcia.

Dostęp do danych: Dostęp do przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych mogą mieć również: osoby, które są zatrudnione przez Administratora Danych Osobowych, członkowie Kapituły       Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj, podmioty realizujące dla niego usługi analityczne, programistyczne, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług polegających na prowadzeniu akcji mailingowych i telekomunikacyjnych oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi umożliwiających komunikację.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych: Osoby wnioskujące o stypendium i stypendyści Funduszu Grupy Pracuj mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, wysyłając e-mail na adres biuro@dobrasiec.org. Mają prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w  zakresie, w jakim jej udzieli, przy czym cofnięcie zgody na etapie składania wniosku oznaczać będzie niemożność jego rozpatrzenia. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane stypendystów i osób wnioskujących o stypendia przechowywane są przez okres 6 lat.

Dane uczestników programu Wolontariusze HOPE

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane w celu realizacji Programu Wolontariusze HOPE oraz informowania liderów o kolejnych edycjach Programu Wolontariusze HOPE.

Podstawa prawna:

Typ zbieranych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, nr konta bankowego, dział w którym pracuje dana osoba.

Odbiorcy danych: Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane użytkowników formularza przechowywane są do końca realizacji Programu Wolontariusze HOPE.

Dane koordynatorów projektów mSilnia

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail koordynatorów projektów i osób podpisujących umowę darowizny w celu realizacji Programu grantowego mSilnia.

Podstawa prawna: Dane osobowe koordynatorów projektów mSilnia i osób podpisujących umowę grantową przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Dane osobowe koordynatorów projektów mSilnia i osób podpisujących umowę grantową przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich we wniosku on-line o dotację, dostępnym na stronie mBank. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fundacja mBanku, która udostępnia dane Fundacji Dobra Sieć w celu realizacji Programu w roli Partnera.

Typ zbieranych danych: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail

Odbiorcy danych: Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Koordynatorzy projektów mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie, wysyłając e-mail na adres kontakt@msilnia.pl. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane użytkowników formularza przechowywane są przez 6 lat.

Dane koordynatorów projektów Rosnę z matematyką

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail koordynatorów projektów i osób podpisujących umowę darowizny w celu realizacji Programu grantowego Rosnę z matematyką.

Podstawa prawna: Dane osobowe koordynatorów projektów Rosnę z matematyką i osób podpisujących umowę grantową przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Dane osobowe koordynatorów projektów Rosnę z matematyką i osób podpisujących umowę grantową przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich we wniosku on-line o dotację, dostępnym na stronie mBank. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fundacja mBanku, która udostępnia dane Fundacji Dobra Sieć w celu realizacji Programu w roli Partnera.

Typ zbieranych danych: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail

Odbiorcy danych: Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Koordynatorzy projektów mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie, wysyłając e-mail na adres granty@rosnezmatematyka.pl. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane użytkowników formularza przechowywane są do końca realizacji Programu mSilnia.

Dane koordynatorów projektów mPotęga

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza adresy e-mail koordynatorów projektów i osób podpisujących umowę darowizny w celu realizacji Programu grantowego mPotęga

Podstawa prawna: Dane osobowe koordynatorów projektów mSilnia i osób podpisujących umowę grantową przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Dane osobowe koordynatorów projektów mPotęga i osób podpisujących umowę grantową przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich we wniosku on-line o dotację, dostępnym na stronie mBank. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Fundacja mBanku, która udostępnia dane Fundacji Dobra Sieć w celu realizacji Programu w roli Partnera.

Typ zbieranych danych: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail

Odbiorcy danych: Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Koordynatorzy projektów mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie, wysyłając e-mail na adres kontakt@mpotega.pl. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane użytkowników formularza przechowywane są przez 6 lat.

Dane uczestników programu Pracownie Orange

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane osobowe uczestników programu Pracownie Orange w porozumieniu z Fundacją Orange w celu realizacji dwudniowego szkolenia dla liderek i liderów Pracowni Orange oraz konkursu grantowego na promocję wolontariatu w Pracowniach Orange.

Podstawa prawna: Dane osobowe uczestników programu Pracownie Orange przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez nich we wniosku zgłoszeniowym na dwudniowe szkolenie dla liderek i liderów Pracowni Orange oraz we wniosku zgłoszeniowym do konkursu grantowego na promocję wolontariatu w Pracowniach Orange.

Administratorem danych jest Fundacja Orange, która przekazuje dane Fundacji Dobra Sieć na podstawie umowy powierzenia.

Typ zbieranych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr konta bankowego, adres.

Odbiorcy danych: Fundacja nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim.

Uczestnicy programu Pracownie Orange mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie, wysyłając e-mail na adres biuro@dobrasiec.org. Dane osoby, która zrezygnowała z udziału w kursie są trwale usuwane z baz Fundacji.

Okres przechowywania danych: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu zarządzania relacjami, dane użytkowników formularza przechowywane są do końca realizacji programu Pracownie Orange.

Dane osób wspierających Fundację darowiznami

Darczyńcy mogą wpierać Fundację finansowo, przekazując darowizny:

– przelewem na rachunek bankowy

W przypadku darowizny przekazanej przelewem na rachunek bankowy Fundacja z uwagi na obowiązki prawne przetwarza dane osobowe przekazane przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres.

– przez system click and donate w serwisie Moje Stypendium

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu click and donate na stronie http://MojeStypendium.pl, Fundacja z uwagi na obowiązki prawne przetwarza dane osobowe przekazane przez system PayPro, który obsługuje płatności, czyli: imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.

Adres e-mail służy również Fundacji – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie.

– przez system click and donate w serwisie E-wolontariat

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu click and donate na stronie https://e-wolontariat.pl, Fundacja z uwagi na obowiązki prawne przetwarza dane osobowe przekazane przez system PayPro, który obsługuje płatności, czyli: imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.

Adres e-mail służy również Fundacji – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie.

Dane osób wspierających Fundację darowiznami Fundacja przetwarza przez 6 lat od końca roku kalendarzowego.

Dane osób przekazujących 1,5% podatku

Podstawa prawna: Fundacja otrzymuje od urzędu skarbowego dane osób, które przekazały jej 1,5% podatku i zaznaczyły w formularzu PIT zgodę na przekazanie swoich danych:

Typ zbieranych danych: imię i nazwisko, adres, informacja o wysokości przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka/-ki – w przypadku wspólnego rozliczania podatku – oraz ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1,5%.

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu podziękowania za wsparcie. Na adresy przekazane przez urzędy skarbowe Fundacja raz w roku wysyła list z podziękowaniem, podsumowanie, na co wydaliśmy otrzymane pieniądze, oraz egzemplarze naszych materiałów. Osoby przekazujące 1,5% podatku mogą zaznaczyć, że nie chcą przekazywać Fundacji swoich danych osobowych albo w deklaracji podatkowej, albo drogą mailową na adres biuro@dobrasiec.org.

Okres przechowywania danych: Fundacja przetwarza dane osób wspierających jej działania 1,5% podatku na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 6 lat.

Dane ludzi mediów

Cel zbierania danych: Fundacja przetwarza dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Fundację oraz zarządzania relacjami.

Typ zbieranych danych: Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres redakcji, historię interakcji i publikacji.

Okres przechowywania danych: Dane przetwarzane są do końca działalności Fundacji.

Pliki cookies

Fundacja na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (pol. ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługo stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności.

Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.

Fundacja wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:

 1.  tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;
 2.  utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.

Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.

Użytkownicy  mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Zarządzanie i usuwanie plików Cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając  z funkcji Pomoc w przeglądarce także na stronach poszczególnych producentów oprogramowania, np.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików Cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki Cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. W dowolnej chwili Użytkownik może sprawdzić stan swoich zgód w zakresie plików Cookies oraz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dotyczącej plików Cookies dostępnej za pośrednictwem witryny internetowej.

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania Cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z danej witryny internetowej i świadczonych  w ramach niej Usług.

Ten serwis używa cookies, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.